องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565


วันที่ 11 สิงหาคม  2565  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.ดงดวน  ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปี 2565  เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย  ผู้ปกครอง ครู ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ตลอดจน เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ครูได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดชึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงมีความสำคัญยิ่งต่อครอบครัวและสังคม

2023-09-14
2023-09-13
2023-08-11
2023-08-07
2023-08-03
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-25
2023-07-20