วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำแก้ว หมู่ที่ ๘ (ถนนสาย บ้านนางคำวัน ปินะสา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2 ถนนสาย นา นายเนียง สีหาบุญทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก (เกรดเกลี่ยแต่งผิวจราจร) เสริมผิวทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านคำแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนสายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 46-009 (บ้านนายใจ วงษ์บ้านดู่ ถึง บ้าน นายจอน หน่อคำลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก (เกรดเกลี่ยแต่งผิวจราจร) เสริมผิวทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 3 ถนนสายนา นางรัศมี สีมาลีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 4 ถนนสาย นา นางสาคร จาระเสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านนาฝาย หมู่ที่ 6 ถนนสาย นา นางบรรฑิตร์ ปินะทาใน
29  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงโพง หมู่ที่ 1 (ถนนสายแยกทางหลวง ม.ค.4042 -โรงเรียนบ้านแดงโพง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก (เกรดเกลี่ยแต่งผิวจราจร) เสริมผิวทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 10 ถนนสายนา นายสุวรรณ ปินะทาใน ถึง นา นายกุหลาบ โฮชิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก (เกรดเกลี่ยแต่งผิวจราจร) เสริมผิวทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านนาฝาย หมู่ที่ 6 ถนนสายนา นายทองพูล มะธิตะใน - นา นายแสวง นาคแย้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก (เกรดเกลี่ยแต่งผิวจราจร) เสริมผิวทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2 ถนนสายหนองบัวน้อย - หนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง