องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
  นางอัญชลี ฆารสว่าง  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
นางสาวนุชจรี  ปินะกาโน นางวิชชุดา  ใจหาญ นางสาวดวงธิดา  โมสืบแสน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ  นักทรัพยากรบุคคล

 
นางสาววลัญช์ภัทร  พิมดา จ่าเอกยุทธนา ตะโจระกัง 
นิติกรปฎิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันฯนางสาวรัลรินทร์ ตะโจระกัง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
นางกาญจนา  ตะโจระกัง
 นายสมหมาย  แต้มสีคาม 
นายจักรพงษ์  ปาธิสัตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถ
พนักงานประจำรถดับเพลิง
 
 
นางสาวกัลยารัตน์  ดำรงกิจเจริญ


พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
 
 นายบุญชื่น วงบ้านดู่
นางหนูรัตน์  ปัตตายะสังข์
  นายชนาทิพย์   ปินะพัง
 คนงานทั่วไป
 แม่บ้าน
พนักงานประจำรถดับเพลิง