องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
กองคลัง

   
 
  นางสาวพรนิภา  พาพิลา
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  

   
นางสาวบุษยารัตน์  ภวภูตานนท์ 
 นางสาวสุจิตรา  ศรีภักดี - ว่าง -
นักวิชาการคลังปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ 

 

นางสาวกฤษณา ปินะสา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
 
 นางสาวนัฐมล  แสนหว้า


พนักงานจ้าง