องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
 
  นายกรฤต นารินทร์
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

   
นายปรีชา  ถีระชัย

นางรัชฎาภรณ์  สาเสนา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
เจ้าพนักงานธุรการ