องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

     
  นางอัญชลี ฆารสว่าง   
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 
   
 
  นายพิทวัส  คำภาเมือง
 
  นักวิชาการเกษตร
   นางสาวรุ่งนิรันดร์  ปินะพัง    
  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร